محضر افادت گستر خطه اصحاب یمین ، سلاله صدف سیدالمرسلین

جناب مهندس سید مهدی لعل

مدیریت محترم شرکت ساختمانی عمران بهشت

سلام علیکم

گرچه مرقومه سپاس در شأن اَجلّّ خواص اینبار گرفتار قلم وسواس این عاس و پاس گشته و به قُوّۀ بلاغت سعی به کَرّات میبرد تا عُذر مضرّات و یکچند خدمت ناقص را بجای آورد . لیک اُمیدم به بخشش بزرگی است که بزرگان نزدش به گُنگی لُنگ  انداخته اند و زیرکان ، نَرد عمران را پی درپی از او باخته اند . عرض تقصیر دارم تا پای لَنگ از میدان تَنگ این ورق به شرم و عرق بیرون کشم و سودای بلاغت فرو نهم و سر به صحرای صراحت برده و عرض درخواست تسلیم نمایم . باری جناب مهندس عزیز چند صباحی است که خیال درعزای ریال روضه خوانی میکند و عیال پیوسته آیه لا تَنقُصُوا المِکیال ،  لیک جنابعالی را امیدوارم که از اِتّصاف به لَعل بَذل جَعل نموده و ریال این حقیر را در عدد به یکی دو نقطه مَدَد فرمائید تا هم جان علیل  از آتش خلیل گلستان گیرد و هم صفیر شوم بوم از بام این صغیر رحل قبور نماید . آنچه ضمیمه این رقیمه گشته است نمونه ایست جهت نمودار ،  رخصت دهید باقی در شرف تلاقی بعرض شریف خواهد رسید .  

                     1386/9/25

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 0 نظر / 17 بازدید