نثر بستانکارانه 2

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر سرور مِهر پرورمجناب نحوی

سلام علیکم
پس از عرض چاکری آنچه از خطورات در این عریضۀ پُر نقیصه نقش از قلم میبرد مرقومۀ موهومه ایست که ریشه در اندیشۀ بی پیشۀ این مخلص دارد چرا که ایامیست دست بر دل پای درگِل در گوشۀ بی توشۀ منزل به رسم انتظار ، کمر خدمت بطوع و رغبت بسته ام تا از شفقّت و اِکرام و مَبِرّت و اِنعام جنابتان نصیبی یابم ، بلکه این حال ملال را به مال حلال بزدایم . 

               سراسر همه رزمگه درهم است        بدین کار فریادرس رستم است

 اما گوئی جناب نحوی را از من سهوی یا لغوی رفته است تا بدین خطا عنان عطا را چنان تنگ گرفته اند که چندیست مدام پایم به سنگ قضا لنگ میرود و دستم به سوگ عزا بر سنگ و عنقریب که آبرویم به جوی کویم بپیوندد .

                                                 آبرو میرود ای ابر خطاپوشببار 

جناب نحوی از خدا پنهان نیست و از شما کتمان ، که اندیشه رمضان است و نه تاحال لقمه ائی اندوخته داریم و نه رقعه ائی دوخته واز میراث گذشتگان نیز نه طاقچه عتیقه ائی مانده و نه باغچه میوه ائی ، تا شیوه ائی اختیار کنیم ، بلکه نقصان مایه و شماتت همسایه و ملامت صاحبخانه نیز نظام حالمان را گسسته و طاق طاقتمان را شکسته لیک با جان خسته و دسته بسته بار دیگر در پناه خدا محضر شریفت  عرض میدارم که 

                                           رجال الله لا تلهیهم البیع والتجارة

  امید که از آسودگی دار نعیم این فرسوده نار جحیم را به مدد مایه ائی سایه ائی افکنید که مردان کرم بواسطه ِدرم رأس ِهرم نشسته اند .                                                                                                 

                        هر که علم شد به سخا و کرم          بند نشآید که نهد بر درم

                                                                          والسلام  ، عزتتان مستدام

 

نثر بستانکارانه  > بدین جهت نثر بستانکارانه نامیده شد که حقیر بعد از هفده ماه به مدد این سبک نگارش توانستم نیمی از طلب خود را وصول یا بواقع زنده نمایم و شانس بنده از این بود که ایشان اهل ذوق و ادب نیز بودند و در نتیجه این نگارش موثر افتاد . 

             1380/7/2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 0 نظر / 23 بازدید